Používateľské pravidlá

PODMIENKY POUŽÍVANIA DISKUSNÉHO FÓRA

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetového portálu www.deti.sk je spoločnosť DETI.SK, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 50 716 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 128992/B, (ďalej len „DETI.SK“).

Spoločnosť DETI.SK sa prostredníctvom tohto webu snaží poskytnúť širokej verejnosti priestor pre kultivovanú a podnetnú diskusiu na rôzne témy, najmä však so zameraním na riešenie problémov a otázok súvisiacich s rodičovstvom a deťmi.

V žiadnom prípade nie je úmyslom DETI.SK tento web cenzurovať alebo obmedzovať slobodu prejavu jednotlivých prispievateľov. Na druhej strane je však žiaduce, aby mal tento web aj určitú pridanú hodnotu. Jedným z cieľov tohto webu je totiž pomôcť ľuďom zorientovať sa v diskutovaných problematikách, umožniť im získať rôzne informácie a postrehy k zaujímavým témam, vytvoriť priestor na výmenu skúseností, prípadne im pomôcť pri riešení ich vybraných problémov.

Spoločnosť DETI.SK bude veľmi rada, ak sa budú v rámci diskusného fóra, blogovania a komentovania vyjadrovať a prezentovať aj odborníci. Vezmite však prosím na vedomie, že informácie zverejňované na tomto webe nemusia byť odborne podložené, a že za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor príspevku a nie spoločnosť DETI.SK. Z tohto dôvodu prosím vždy zvažujte dôveryhodnosť zverejnených informácií.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaša registrácia na webe je dobrovoľná. Ak sa zaregistrujete na www.deti.sk, stáva sa z vás registrovaný používateľ, ktorý môže využívať kompletnú ponuku služieb dostupných na webe, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zákazníkom spoločnosti DETI.SK. V prípade, ak sa na www.deti.sk nezaregistrujete, budete mať možnosť prehliadať si jednotlivé časti obsahu webu, avšak nebudete môcť do diskusií priamo prispievať, písať blogy či reagovať komentármi na články či komentáre iných autorov. Rovnako nebudete mať možnosť využívať ďalšie ponuky a služby tohto webu dostupné výlučne pre registrovaných používateľov.

Na portáli www.deti.sk sa zaregistrujete prostredníctvom registračného formulára dostupného na úvodnej stránke pod tlačidlom „Registrácia“. V registračnom formulári uvediete vaše údaje v rozsahu meno a priezvisko, heslo, vaša e-mailová adresa a nick (prezývka, pod ktorou budete vystupovať na webe). Vašu e-mailovú adresu a prístupové heslo budete používať pri každom prihlasovaní sa do portálu www.deti.sk. Nick si musíte zvoliť tak, aby jeho znenie nenavodzovalo dojem, že ide o právnickú osobu či inú fyzickú osobu, a aby neobsahoval vulgarizmy a pejoratívne slová. Pred vyplnením registračného formulára sa musíte oboznámiť aj s týmito pravidlami. Bez toho nie je možné registráciu úspešne dokončiť a získať postavenie registrovaného používateľa.

Vaša registrácia a pravdivosť vami poskytnutých informácií bude preverená zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári. Po vykonaní inštrukcií obsiahnutých v potvrdzujúcom e-maile bude vaša registrácia úspešne dokončená. V prípade, ak sa nezaregistrujete, budú sa na vás tieto pravidlá vzťahovať v primeranom rozsahu.

Vezmite prosím na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii, musia byť úplné, správne a pravdivé. Ak sa dodatočne preukáže, že vami poskytnuté údaje sú nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, bude spoločnosť DETI.SK oprávnená vašu registráciu zrušiť alebo poskytovanie služieb na portáli dočasne obmedziť. Spoločnosť DETI.SK nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie. Pri uvedení nepravdivých údajov na seba zároveň preberáte zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov používateľov bude prebiehať na základe súhlasu vo forme akceptácie podmienok používania služby, poskytnutie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, je dobrovoľné. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie a obsluha jednotlivých častí webu, chronologické zoraďovanie príspevkov a ochrana práva jednotlivcov tak, aby nemohlo dôjsť k zásahu do ich práv a slobôd.

Rozsah osobných údajov je meno a priezvisko, heslo, emailová adresa, nick, sprístupnený obsah príspevku. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou DETI.SK a registrovaným používateľom webu. Sprístupňovanie príspevkov ako prejavu osobnej povahy diskutujúceho je dobrovoľné. Príspevky používateľov webu sú zverejnené výlučne na stránkach portálu. Spracúvané osobné údaje budú zverejnené výlučne v rámci portálu www.deti.sk. E-mailová adresa používateľa nebude nikde zverejnená. Meno a priezvisko používateľa bude zverejnené iba so súhlasom používateľa.

V rámci spracúvania bude dochádzať aj k zaznamenávaniu cookies po dobu 30 dní. Na webovej stránke používame len tzv. funkčné cookies, ktoré si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho komfortu pri používaní webových stránok. Tieto cookies si pamätajú vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach. Údaje získané prostredníctvom stránok spoločnosti DETI.SK využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na nasledovné ciele:

 • umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok či ukladanie položiek do nákupného košíka, atď. (tzv. nevyhnutne potrebné cookies);
 • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu. Takéto spracúvanie bude umožnené až po získaní osobitného súhlasu pri registrácii na portáli www.deti.sk.

Spracúvané osobné údaje nie sú zo strany DETI.SK poskytované tretím stranám. Akékoľvek zmeny týchto pravidiel budú zverejnené na webovej stránke www.deti.sk, a preto odporúčame, aby ste tieto pravidlá ochrany súkromia a cookies pravidelne kontrolovali.

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA DISKUSNÉHO FÓRA, BLOGOVANIA A KOMENTOVANIA

Spoločnosť DETI.SK vás žiada, aby ste v rámci celého portálu vystupovali slušne, k ostatným diskutujúcim pristupovali s úctou a vyvarovali sa akýchkoľvek osobných útokov, vyhrážok, obťažovania a ohovárania. Zároveň vezmite prosím na vedomie, že diskusné fórum, blogy a komentovanie využívate na vlastné riziko a môžete byť pri tom vystavení rôznym textom, ktoré na vás môžu pôsobiť nevhodne, môžete ich považovať za urážlivé alebo ich vnímať ako nepravdivé. Na tomto webe je zakázané zverejňovať príspevky, ktoré:

 • obsahujú vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • obsahujú vyhrážky a osobné útoky voči iným registrovaným účastníkom alebo tretím osobám;
 • obsahujú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo subjekte;
 • obsahujú propagáciu násilia a otvorene alebo skrytou formou podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine;
 • obsahujú propagáciu vojny a násilia alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konane spôsobom, ktorý je nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • obsahujú otvorenú alebo skrytú formu propagáciu alkoholu, alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných a návykových látok, jedov, prekurzorov alebo zľahčujú užívanie uvedených látok;
 • ohrozujú fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narúšajú zdravie a emocionálny stav;
 • propagujú detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby, navádzajú na ich kúpu alebo predaj;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ako aj akýmkoľvek produktom a službám;
 • obsahujú informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva;
 • sú opakovaným zverejnením rovnakých príspevkov, nezmyslených alebo nezrozumiteľných textov;
 • predstavujú iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb;
 • obsahujú akékoľvek informácie alebo osobné údaje o tretích osobách, pokiaľ k tomu tretia osoba neudelila svoj výslovný súhlas;
 • šíria obscénne, vulgárne a urážlivé materiály, ako aj materiály v rozpore so zákonom, pričom je zakázané zverejňovať aj odkaz na akékoľvek web stránky s takýmto obsahom;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom;
 • sú písané v cudzom mene, alebo v ktorých sa diskutujúci vydáva za moderátora diskusného fóra, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená;
 • obsahujú texty a informácie, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (napr. citáty), a to bez uvedenia ich autora, resp. zdroja použitých textov a informácií;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky.

V prípade, ak nebudete rešpektovať uvedené pravidlá, najmä zverejníte príspevok, ktorý bude v rozpore s vyššie uvedenými zákazmi, bude tento váš príspevok z webu odstránený.

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO ÚČASTNÍKA PRI VYUŽÍVANÍ DISKUSNÉHO FÓRA, PRI BLOGOVANÍ A KOMENTOVANÍ

Pri využívaní diskusného fóra, písaní blogov a komentárov ste povinný dodržiavať nielen tieto pravidlá, s ktorými ste sa oboznámili pri vašej registrácii, ale aj právne predpisy Slovenskej republiky. Zároveň súhlasíte s tým, že nebudete používať služby dostupné na tomto webe na účely, ktoré sú v rozpore s uvedenými pravidlami alebo s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Publikovaním vašich príspevkov na tomto portáli dávate spoločnosti DETI.SK súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.deti.sk a súhlas s ich verejným šírením a použitím prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií).

Za vaše príspevky zverejnené na www.deti.sk nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu. Zároveň vyhlasujete, že v prípade, ak použijete slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky (najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie), ste oprávnený takýto obsah zverejniť a získali ste všetky potrebné povolenia a oprávnenia vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie tohto obsahu na www.deti.sk, vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

Kedykoľvek po vašej registrácii na portáli www.deti.sk máte právo požiadať spoločnosť DETI.SK o zrušenie vašej registrácie a spoločnosť DETI.SK je povinná vašej žiadosti vyhovieť. Vašu žiadosť o zrušenie registrácie zašlite prosím na e-mailovú adresu info@deti.sk. Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah zverejnený na www.deti.sk porušuje tieto pravidlá, prosíme vás, aby ste túto skutočnosť oznámili prostredníctvom funkcionality „Nahlásiť príspevok“. Funkcia „Nahlásiť príspevok“ sa nachádza pri každom príspevku (ikonka výkričníka v krúžku).

V prípade, že nie ste registrovaným používateľom webu a chcete nahlásiť príspevok, ktorý porušuje tieto Všeobecné pravidlá, prosím pošlite nám e-mail na adresu info@deti.sk, v ktorom čo najpresnejšie identifikujte predmetný príspevok (zaslaním linku na predmetný príspevok) a napíšte dôvod, pre ktorý tento príspevok nahlasujete. V podobných situáciách môžete kontaktovať administrátora aj prostredníctvom kontaktného formulára v menu „Kontakt“.

HODNOTENIE PRÍSPEVKOV

Ako registrovaný používateľ máte možnosť hodnotiť jednotlivé príspevky uverejnené na tomto webe a dávať im hlasy, tzv. lajky. Svoj hlas môžete dať viacerým príspevkom, avšak každému z nich len raz.

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI DETI.SK PRI PREVÁDZKOVANÍ DISKUSNÉHO FÓRA, POUŽÍVATEĽSKÝCH BLOGOV, KOMENTÁROV A INÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU

Nakoľko spoločnosti DETI.SK záleží na tom, aby bol portál www.deti.sk miestom, kde prebieha inteligentná a prospešná diskusia, vyhradzuje si právo zasiahnuť v určitých prípadoch do jednotlivých diskusií, a to najmä z dôvodu porušenia týchto pravidiel alebo právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak vaše príspevky porušujú tieto pravidlá, je spoločnosť DETI.SK oprávnená váš príspevok odstrániť z webu. Okrem toho si spoločnosť DETI.SK vyhradzuje právo pristúpiť k odstráneniu príspevkov alebo k dočasnému obmedzeniu poskytovania služieb na portáli aj v prípade registrovaných používateľov, ktorí síce priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných používateľov. Právo odstrániť príspevok alebo dočasne obmedziť poskytovanie služieb na portáli má spoločnosť DETI.SK aj v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že konkrétny príspevok alebo iné správanie sa používateľa môže negatívne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných fyzických či právnických osôb.

Pri závažnom alebo opakovanom porušení pravidiel vám môže byť poskytovanie služieb na tomto webe dočasne obmedzené (t. j. bude vám dočasne zablokovaná možnosť prispievať do diskusného fóra, písať blogové články, komentovať a lajkovať na určený čas). Rovnako, ak existuje na základe vašich predchádzajúcich príspevkov podozrenie, že by vaše ďalšie príspevky mohli porušovať pravidlá alebo by boli spôsobilé negatívne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných fyzických či právnických osôb, môže vám byť obmedzená možnosť zúčastniť sa na vybraných diskusiách.

Pokiaľ vaše príspevky a vaša aktivita na portáli porušuje pravidlá obzvlášť závažným spôsobom alebo opakovane zverejňujete nevhodné príspevky, ktoré hrubo porušujú etické princípy a uvedené pravidlá, môže spoločnosť DETI.SK pristúpiť k zrušeniu vašej registrácie na portáli www.deti.sk. Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť DETI.SK odstráni vaše príspevky, aj keď ju o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena alebo povesti. V takom prípade spoločnosť DETI.SK môže uvedenej právnickej alebo fyzickej osobe poskytnúť vaše identifikačné údaje za účelom podniknutia príslušných právnych krokov.

Na porušenie pravidiel, na odstránenie jednotlivého príspevku alebo celej diskusie, na obmedzenie poskytovania služieb na portáli, a tiež na zrušenie registrácie vás spoločnosť DETI.SK môže upozorniť buď priamym príspevkom moderátora do diskusie porušujúcej tieto pravidlá alebo zaslaním upozorňujúceho emailu na vašu e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Spoločnosť DETI.SK nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá vám môže v tejto súvislosti vzniknúť. Ďalej si spoločnosť DETI.SK vyhradzuje aj právo:

 • aktualizovať a meniť tieto pravidlá bez predošlej či následnej oznamovacej povinnosti o zmene pravidiel, a preto vám odporúča vždy sa oboznámiť s ich aktuálnym znením;
 • prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne;
 • kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu www.deti.sk a jeho služieb, a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia;
 • vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto pravidiel alebo z právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spoločnosť DETI.SK je okrem iného povinná poskytovať súčinnosť na základe oprávnenej výzvy štátnych orgánov Slovenskej republiky a iných oprávnených fyzických a právnických osôb.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI DETI.SK A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ako registrovaný používateľ ste oprávnený v rámci webu www.deti.sk zverejňovať vaše názory a informácie rôzneho druhu, avšak spoločnosť DETI.SK na prenos týchto informácií nedala podnet, nevybrala príjemcu týchto informácií, informácie nezostavila ani ich neupravila. Spoločnosť DETI.SK nezodpovedá za používateľské informácie prenášané, zverejnené alebo uložené na www.deti.sk. Vaše príspevky do diskusií, blogy, komentáre a iné informácie a obsah vami zverejnený vyjadrujú výlučne vaše názory a spoločnosť DETI.SK nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s vami prezentovanými názormi, obsahom vašich príspevkov a diskusií v komunikácii prebiehajúcej medzi vami a inými registrovanými účastníkmi tohto webu. Za vaše príspevky a aktivity na portáli www.deti.sk zodpovedáte predovšetkým vy.

Tieto pravidlá sú platné odo dňa 1.10.2017.

Prihlásenie
Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
Registrácia
Zabudli ste heslo ?
Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

Zaregistrujte sa

Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

Plánujeme
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Pokúšame
sa
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
tehotní
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
rodičia
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Odhlásenie

Skutočne odhlásiť?

Áno Nie