Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.deti.sk je spoločnosť DETI.SK, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 50 716 301, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 128992/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), ktorá je oprávnená poskytovať reklamu na jednotlivých stránkach portálu www.deti.sk.

2. Portál DETI.SK (ďalej aj ako „portál“) označuje doménu deti.sk a od nej odvodené domény, ako aj iné partnerské webové stránky, na ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený poskytovať reklamné služby.

3. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len „objednávateľ“) je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na portáli DETI.SK.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb („VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o poskytovaní reklamných služieb na portáli DETI.SK a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a prevádzkovateľom.

5. Pojem „reklamné služby“ označuje zverejňovanie reklamných prvkov v mediálnom priestore na portáli DETI.SK, ako aj iné plnenia súvisiace so zverejňovaním reklamných prvkov vzájomne dojednané medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako „reklama“ alebo „reklamná kampaň“.

6. Reklamné prvky sú obrazové, textové, zvukové alebo audiovizuálne informácie (vizuál), ktoré priamo alebo nepriamo propagujú tovar alebo službu objednávateľa alebo tretej strany (klienta). Reklamné prvky sú zverejňované v reklamných formátoch. Reklamnými formátmi sú aj reklamná súťaž a reklamný článok (PR článok). Aktuálny zoznam rekla- mných formátov je zverejnený v cenníku reklamy prevádzkovateľa.

II. OBJEDNÁVKA REKLAMY

1. Prevádzkovateľ poskytne objednávateľovi reklamu na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb (ďalej aj ako „zmluva“). Zmluva je uzatvorená v okamihu preukázateľného potvrdenia jej obsahu oboma zmluvnými stranami. Za objednávateľa môže zmluvu potvrdiť len osoba oprávnená konať v mene objednávateľa, osoba, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene objednávateľa z pracovnej náplne alebo osoba splnomocnená objednávateľom. V prípade pochybností je prevádzkovateľ oprávnený požadovať preukázanie splnomocnenia alebo poverenia.

2. Ak je objednávateľom mediálna alebo reklamná agentúra, ktorá objednáva reklamné služby pre tretiu stranu, prevádzkovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa preukázanie splnomocnenia alebo zmluvy, z ktorého vyplýva oprávnenie zastupovať klienta v dostatočnom rozsahu.

3. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb musí obsahovať najmä:

a) označenie zmluvných strán vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ (IČ DPH), b) názov reklamnej kampane a klienta, ak klientom nie je objednávateľ, c) konkretizáciu reklamných formátov a ich rozmer alebo počet zobrazení alebo zverejnení, podľa toho, ktorý z údajov je aplikovateľný pre konkrétny druh reklamného formátu, d) čas zverejnenia reklamnej kampane, e) výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté, f) konkretizáciu ostatných služieb, ak boli dojednané, g) dátum uzatvorenia zmluvy, h) potvrdenie zmluvy osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.

4. Prevádzkovateľ na základe riadne uzatvorenej zmluvy rezervuje pre objednávateľa mediálny priestor dojednaný v zmluve a zverejní v ňom reklamné prvky objednávateľa. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ uzatvorili rámcovú zmluvu o poskytovaní reklamných služieb, jednotlivé mediálne plány alebo iné špecifikácie uzatvorené na základe rámcovej zmluvy sa na účely týchto VOP považujú za zmluvu o poskytovaní reklamných služieb.

5. Zmena zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, je možná len na základe písomnej dohody objednávateľa a prevádzkovateľa.

6. Pokiaľ sa zmluvné strany vopred nedohodnú inak, prevádzkovateľ je oprávnený predĺžiť termín zverejnenia reklamnej kampane až do času, kým nebude splnený zmluvne dojednaný počet zobrazení alebo zverejnení reklamného formátu.

III. REKLAMNÉ PRVKY

1. Objednávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi všetky reklamné prvky (grafické, technické aj textové) na vlastné náklady najneskôr 3 (slovom tri) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane, okrem reklamných prvkov dodávaných automaticky (napr. prostredníctvom XML feed). Nosiče, na ktorých boli zaznamenané reklamné podklady, zostávajú u prevádzkovateľa. Na požiadanie a za úhradu nákladov na doručenie prevádzkovateľ doručí nosiče späť objednávateľovi. Nosiče, ktoré si objednávateľ nevyžiadal ani do 6 mesiacov po ukončení zverejnenia reklamných prvkov, prevádzkovateľ zlikviduje. Reklamné prvky zverejnené na portáli DETI.SK je prevádzkovateľ oprávnený archivovať v interných systémoch.

2. Všetky reklamné prvky musia spĺňať pravidlá stanovené v Technických podmienkach. Ak je uzatvorená zmluva o poskytnutí reklamných služieb, ktorej predmetom je poskytnutie neštandardných reklamných formátov, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie reklamných prvkov a ostatných parametrov reklamnej kampane.

3. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie zmeny reklamných prvkov počas trvania reklamnej kampane alebo zverejnenie viacerých reklamných prvkov v rámci jednej kampane.

4. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a vyhlasuje, že reklamné prvky neporušujú právne predpisy v oblasti nekalej súťaže, autorských práv a iných práv na ochranu duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Objednávateľ vyhlasuje, že reklamné prvky určené na zverejnenie v reklame, ktoré napĺňajú pojmové znaky diela, sú (i) zamestnaneckými dielami a objednávateľ je oprávnený k nim vykonávať majetkové práva; alebo (ii) oprávnenie nakladať s reklamnými prvkami nadobudol objednávateľ na základe zmluvy s autorom alebo inou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak objednávateľ nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. (ii) tohto bodu tohto článku, súhlas na použitie takýchto diel na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb sa považuje za udelenie sublicencie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje kedykoľvek bez zbytočného odkladu na základe žiadosti prevádzkovateľa preukázať svoje oprávnenia na použitie reklamných prvkov v rozsahu dostačujúcom na účel zmluvy o poskytnutí reklamných služieb.

6. Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vyhlásenia v tomto článku VOP sú pravdivé a zakladajú sa na skutočnosti a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť prevádzkovateľovi plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán a podľa požiadavky prevádzkovateľa prevziať komunikáciou s treťou stranou; tým nie sú dotknuté iné práva prevádzkovateľa podľa týchto VOP.

7. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovené reklamné prvky na zverejnenie, nezodpovedá prevádzkovateľ za vady reklamy spôsobené použitím týchto reklamných prvkov.

8. Ak prevádzkovateľ vykonáva výrobu alebo úpravu reklamných prvkov pre objednávateľa, objednávateľ zodpovedá za reklamné prvky, ktoré dodal prevádzkovateľovi, v rozsahu podľa článku III. bod 4. Reklamné prvky, okrem tých, ktoré dodá objednávateľ podľa predchádzajúcej vety, vytvára prevádzkovateľ na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb s objednávateľom. Prevádzkovateľ predloží návrh reklamných prvkov objednávateľovi na schválenie najneskôr dva pracovné dni pred dojednaným začiatkom reklamnej kampane, pričom objednávateľ môže odmietnuť prevzatie reklamných prvkov, ak nie sú zhotovené v súlade so zmluvou o poskytnutí reklamných služieb. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť námietky k vytvoreným reklamným prvkom najneskôr jeden pracovný deň pred dojednaným dňom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade sa reklamné prvky považujú za schválené a prevádzkovateľ ich použije na plnenie dohodnutých reklamných služieb.

9. Objednávateľ je oprávnený použiť reklamné prvky v plnom rozsahu dodané a vytvorené prevádzkovateľom len na účely reklamy na portáli DETI.SK; použitie iným spôsobom, najmä šírenie alebo sprístupňovanie verejnosti alebo verejný prenos je objednávateľ oprávnený vykonať len na základe samostatnej licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy so spoločnosťou DETI.SK, s. r. o.

10. Objednávateľ je oprávnený použiť upravené reklamné prvky, ktorých úpravy vykonal prevádzkovateľ na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Cena za udelenie práva na použitie je zahrnutá v dohodnutej cene za poskytnutie reklamných služieb.

11. Reklamné prvky objednávateľa zverejňované automaticky v reklamných formátoch prevádzkovateľa musia spĺňať všetky podmienky podľa týchto VOP a aktuálnych Technických podmienok.

IV. PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť z dôvodov podľa bodu 2 tohto článku VOP, t. j. v prípadoch, kedy môže prevádzkovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Prevádzkovateľ zverejní reklamné prvky alebo ich zverejňovanie obnoví, akonáhle pominú dôvody nezverejnenia alebo pozastavenie zverejnenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch. Ak objednávateľ vykoná nápravu vytýkaného stavu po uplynutí lehoty stanovenej na zjednanie nápravy, prevádzkovateľ je oprávnený začať reklamnú kampaň s primeraným oneskorením zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dohodnutom. Ak poskytnutie reklamných služieb po oneskorenom dodaní reklamných prvkov nie je možné z dôvodu obsadenosti mediálneho priestoru, prevádzkovateľ a objednávateľ vyvinú primerané úsilie na náhradnú realizáciu reklamnej kampane. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ nedospejú k dohode o náhradnom riešení, nie je tým dotknutý nárok prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, ak:

a) reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo zmluve o poskytnutí reklamných služieb a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na tretí deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; b) tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia prevádzkovateľa najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania reklamných služieb; c) reklamné prvky sú podľa uváženia prevádzkovateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na tretí deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; d) reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom prevádzkovateľa, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám prevádzkovateľa alebo k samotnému portálu DETI.SK a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na tretí deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb; e) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku vrátane omeškania so zaplatením faktúry; f) objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu; g) objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou; h) objednávateľ (i) splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo (ii) rozdelí sa, alebo (iii) prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa zo zmluvy o poskytnutí reklamných služieb; i) objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.

3. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti, a to písomne alebo faxom alebo formou elektronickej pošty.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka, ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia prevádzkovateľa), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré prevádzkovateľovi bránili v zverejnení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

V. STORNO PODMIENKY, ODSTUPNÉ A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Storno podmienky: Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb zaplatením odstupného. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb sa zrušuje doručením písomného oznámenia objednávateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb a zaplatí odstupné určené podľa nasledujúceho bodu tohto článku VOP a zaplatením odstupného; pre určenie okamihu zrušenia zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je rozhodujúci čas udalosti, ktorá nastane neskôr, t. j. zaplatenie odstupného alebo doručenie oznámenia. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že ustanovenie § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

2. Suma odstupného závisí od okamihu, kedy objednávateľ využije svoje právo zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb:

a) Viac ako 30 dní pred začiatkom reklamnej kampane ... 30% z ceny reklamy b) 15 až 30 dní pred začiatkom reklamnej kampane ... 50% z ceny reklamy c) 8 až 14 dní pred začiatkom reklamnej kampane ... 75% z ceny reklamy d) 7 a menej dní pred začiatkom reklamnej kampane alebo kedykoľvek počas reklamnej kampane ... 100% z ceny reklamy. 

3. Ak objednávateľ nedodá reklamné prvky na zverejnenie riadne a včas podľa bodu 1 článku III týchto VOP, objednávateľ je povinný zaplatiť za porušenie svojej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške ceny za reklamu dojednanú v zmluve o poskytnutí reklamných služieb.

4. Ak objednávateľ dodá reklamné prvky oneskorene, použije sa postup podľa čl. IV bod 1 týchto VOP.

5. Ak objednávateľ nedodá reklamné prvky alebo nedodá reklamné prvky vo vyhotovení v súlade s týmito VOP, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške ceny za reklamnú kampaň.

6. Zaplatením náhrady škody nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní reklamných služieb. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti, a to písomne, faxom alebo e-mailom.

VI. CENOVÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Ceny za zverejnenie reklamy vyplývajú z cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Ceny sú v cenníku uvádzané bez DPH. Cenu za zverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a objednáva- teľovi doručených faktúr.

2. Prevádzkovateľ vystaví faktúry so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu do 15 dní po skončení reklamnej kampane prípadne do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, pokiaľ v zmluve o poskytnutí reklamných služieb nie je dohodnuté inak.

3. Splatnosť každej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifi- kačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu prevádzkovateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru až do výšky sumy 100% ceny za reklamu. Ak platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný reklamnú kampaň vykonať v deň dojednaný v zmluve o poskytnutí reklamných služieb a je oprávnený začať s poskytovaním reklamných služieb až po pripísaní zálohovej platby za reklamu na účet spoločnosti DETI.SK, s. r. o., pričom reklamná kampaň bude ukončená v zmluvne dohodnutom čase.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči objednávateľovi s pohľadávkami objednávateľa voči prevádzkovateľovi. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami prevádzkovateľa, pokiaľ sa písomne nedohodol s prevádzkovateľom inak.

VII. ŠTATISTIKY

1. Prevádzkovateľ generuje ku každej zrealizovanej bannerovej reklamnej kampani štatistiku, ktorá je bezplatne prístupná objednávateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo objednávateľ obdrží e-mailom do 48 hodín od začiatku poskytovania reklamy.

2. Štatistika poskytuje údaje online a obsahuje údaje o počte zobrazení reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a koeficient CTR. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie reklamy len na základe predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom.

3. Pokiaľ sa objednávateľ a prevádzkovateľ písomne nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty počtu zobrazení uvádzané v štatistike generovanej spoločnosťou DETI.SK, s. r. o.

VIII. REKLAMÁCIE

1. Ak prevádzkovateľ neposkytol reklamné služby v rozsahu a spôsobom podľa platnej zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, ako aj v prípade nefunkčnosti služieb prevádzkovateľa v trvaní viac ako 3 hodiny za deň, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo poskytnutie náhradného plnenia. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od ukončenia reklamnej kampane, v ktorej sa vada vyskytla.

2. Vadou reklamy nie je (i) zobrazovanie reklamy výlučne v časovom intervale, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa zmluvy a (ii) výkyv v návštevnosti portálu, ak bude splnený rozsah reklamy podľa zmluvy.

3. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

4. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom.

IX. REKLAMNÉ SÚŤAŽE A REKLAMNÉ ČLÁNKY

1. Reklamné súťaže sú reklamným formátom, ktorý poskytuje prevádzkovateľ objednávateľovi na základe zmluvy o poskytovaní reklamných služieb. Za reklamné súťaže sa považujú:

a) športové súťaže s cenami pre účastníkov, b) hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia, c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 eurocentov, d) hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom hracom zariadení, e) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti, f) žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1500 eur g) propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Propagačnými súťažami sa rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby.

2. Organizátorom reklamných súťaží je objednávateľ, ktorý zodpovedá za splnenie práv a povinností vo vzťahu k účastníkom reklamnej súťaže. Prevádzkovateľ je reklamným partnerom objednávateľa a vykonáva činnosti v rozsahu podľa zmluvy o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej s objednávateľom. Objednávateľ zodpovedá za získanie všetkých súhlasov a povolení, ak sú na organizovanie danej reklamnej súťaže vyžadova- né v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Reklamné články zverejní prevádzkovateľ v dojednaný deň začiatku poskytovania reklamných služieb ako prvý článok na mieste (v sekcii), ktoré bolo dohodnuté ako miesto zverejnenia, a to až do času, kým nie je reklamný článok nahradený na prvom mieste iným textom. Reklamný článok zverejňuje prevádzkovateľ na portáli www.deti.sk najmenej počas 14 dní od prvého zverejnenia, pokiaľ nie je s objednávateľom dohodnutá iná doba zverejnenia. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať reklamný článok kedykoľvek po uplynutí dojednanej doby zverejnenia.

X. ZVÝHODNENÉ REKLAMNÉ BALÍKY

1. Objednávateľ môže s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie viacerých druhov reklamných služieb v tzv. reklamnom balíku. Takáto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. obdobie 12 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia.

2. Pri poskytovaní služieb v rámci reklamných balíkov fakturuje prevádzkovateľ objednávateľovi každý mesiac paušálnu sumu vo výške 1/12 výslednej ceny za reklamný balík.

3. Obe zmluvné strany sú povinné postupovať pri zverejňovaní reklamy počas obdobia platnosti zmluvy podľa špecifikácie jednotlivých reklamných balíkov.

4. Obe zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane kedykoľvek počas platnosti zmluvy. Výpovedná lehota uplynie v posledný deň platnosti zmluvy. Obe zmluvné strany sú povinné aj po vypovedaní zmluvy splniť svoje zmluvné záväzky voči druhej strane, t. j. prevádzkovateľ je povinný zverejniť reklamu v množstve podľa špecifikácie reklamného balíka, objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za celé obdobie až do konca výpovednej lehoty, alebo zaplatiť odstupné podľa čl. V bod 2 tejto zmluvy.

5. Ak nedôjde k výpovedi zmluvy jednou zo zmluvných strán, platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje o obdobie ďalších 12 mesiacov.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6. Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia právnymi predpismi SR, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre zmluvu o poskytnutí reklamných služieb je hmotné aj procesné právo SR.

7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.

9. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve o poskytnutí reklamných služieb a v rámcovej zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

10. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je cenník reklamy zverejnený na stránke www.deti.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený cenník jednostranne meniť a aktualizovať.

11. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 1.1.2019.

Prihlásenie
Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
Registrácia
Zabudli ste heslo ?
Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

Zaregistrujte sa

Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

Plánujeme
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Pokúšame
sa
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
tehotní
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Sme
rodičia
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Zaregistrujte sa
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
Odhlásenie

Skutočne odhlásiť?

Áno Nie