Keď zistila, že logopedické pomôcky v slovenčine chýbajú, ujala sa toho sama. Vytvorila pracovný zošit a pexeso, ktoré deťom pomôžu rozcvičiť si jazýček. Logopedička Martina Zubáková Peregrinová učí deti správnej výslovnosti hravou formou. Vyzýva rodičov, aby sa pri pochybnostiach nebáli navštíviť odborníka.

Majú dnešné deti viac logopedických problémov ako mali deti pred 30 - 40 rokmi?

Na túto otázku by úplne presne vedeli odpovedať staršie kolegyne z praxe. Avšak pravda je taká, že logopedické ambulancie sú plné detí, ktoré potrebujú pomoc. Myslím si, že túto situáciu v súčasnosti ovplyvňuje niekoľko faktorov, ktoré pred 30 – 40 rokmi nevstupovali do hry. Prvým faktorom je, že máme lepšie diagnostické nástroje, rozšírila sa a spresnila škála diagnóz v rámci narušenej komunikačnej schopnosti v detskom veku. Dnešní rodičia sú vďaka médiám lepšie informovaní a tak sa posúva hranica všímania si ťažkostí s vývinom reči do najútlejšieho veku. Kedysi pediatri posielali deti k logopédom až po 5. roku a väčšinou sa riešili len artikulačné poruchy (chybná výslovnosť). Dnes už vieme zachytiť rizikové signály vo vývine reči prakticky už od 1. roku života a poskytnúť pomoc skôr ako sa rozvinú ťažkosti v hovorenej reči. Druhým faktom je, že dnešná medicína pokročila tak ďaleko, že prídu na svet i tie deti, ktoré by sa pred desiatkami rokov nenarodili. Predčasne narodené deti dokážu byť zachránené už od 24. týždňa. Vek matiek – prvorodičiek sa posúva z rôznych dôvodov do čoraz vyššieho veku a s tým je spojené aj štatisticky vyššie riziko rôznych postihnutí. U týchto detí existuje riziko narušeného vývinu reči.

Žena, ktorá rozväzuje detské jazýčky

Treťou skutočnosťou je, síce to znie ako klišé, že deti od útleho veku trávia sledovaním televízie a internetu mnoho hodín. Obrazové a zvukové signály sa rýchlo menia, jazykové a rečové stimuly sú často pre deti vekovo neprimerané, a tak sa mozog dieťaťa rýchlo „preťaží“, čo negatívne ovplyvňuje prirodzené učenie. Toto sú nové fenomény, ktoré majú vplyv na rastúci počet detí v logopedických ambulanciách.

Ste autorkou pracovného zošita s názvom Rozcvičme si jazýček. Pripravili ste ju zábavnou formou. Ako ste ju tvorili a komu je určená?

– Myšlienka pracovného zošita zameraného na oromotorické cvičenia (cvičenia motoriky hovoridiel) skrsla pri skupinovej práci s deťmi v súkromnej škôlke, kde vediem skupinový preventívny jazykový program zameraný na stimuláciu rečových a jazykových funkcií. Jednou z oblastí, ktorej sa venujem, je rozcvičovanie motoriky artikulačných orgánov. Deti sa hravou formou učia robiť také pohyby ústami a jazykom, ktoré sú veľmi dôležité pre správnu výslovnosť artikulačne náročných hlások (Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R). Tam sa zrodila celá oromotorická riekanka, a keďže nič takého druhu v slovenčine za posledné roky nemáme, povedala som si, že je to potrebné posunúť ďalej, rodičom a odborníkom, ktorí pracujú s deťmi.

Pracovný zošit Rozcvičme si jazýček obsahuje ilustrovanú riekanku a pod každým obrázkom sú fotografie s presným opisom cvičení, ako daný pohyb realizovať. Je určený deťom v predškolskom veku, od 3 do 6 rokov.

Zaujímavé je aj vaše pexeso s ukážkami polôh jazyka. Naučia sa deti správnej výslovnosti slov vďaka tejto pomôcke?

– Pexeso – Rozcvičme si jazýček je veľmi pekný doplnkový materiál k pracovnému zošitu. Formou pexesa si môžu rodičia precvičiť s deťmi to, čo sa v pracovnom zošite naučili. S kolegyňou, logopedičkou z praxe Mgr. Máriou Markovičovou a veľmi šikovnou profesionálnou fotografkou Silviou Polák (obe sú mamy a boli myšlienkou pracovného zošita nadšené) sme nafotili sériu fotiek s oromotorickými cvičeniami.

Žena, ktorá rozväzuje detské jazýčky

Ste mamou dvoch detí, precvičujete s nimi tiež jazýček pomocou hier?

– Mám dvoch chlapcov, 3- a 9-ročného, a áno, aj u mňa sa prejavuje profesionálna deformácia. Všetky vedomosti, ktoré som nadobudla štúdiom logopédie a z praxe, uplatňujem pri svojich deťoch. Oromotorickú riekanku som najprv vyskúšala na vlastných deťoch, radi hrávame aj pexeso Rozcvičme si jazýček – je to skutočná zábava.

Čo si má mama všímať na reči svojho dieťaťa?

– Väčšinou mama vie „vycítiť“, ak niečo nie je vo vývine jej dieťatka v poriadku. Ak sa vývin reči oneskoruje, väčšinou tomu predchádza oneskorený alebo atypický psychomotorický vývin (dieťa začne neskôr sedieť, plaziť, chodiť, neštvornožkuje alebo lozí veľmi zvláštne), pridružujú sa aj iné ťažkosti, napr. s prijímaním potravy, spánkom, správaním, pozornosťou a pod. Rodič väčšinou porovnáva svoje dieťa so starším súrodencom, ktoré sa vyvíjalo v norme, alebo ho porovnáva s jeho rovesníkmi, s deťmi z ihriska, z rodiny.

Z hľadiska vývinu reči je potrebné sledovať dôležité medzníky. Sú to také javy, pre ktoré, ak sa vo vývine neobjavia, nemôže nastať posun na vyššiu úroveň a dieťa sa oneskoruje vo vývine. Okolo 9. mesiaca si všímame, či dieťa začína používať prirodzené gestá (ukazovanie na niečo, podávanie predmetu, či jeho žiadanie). V 1. roku života by malo hovoriť prvé slová, v dvoch rokoch jednoduché vety, v troch súvetia. V 3. roku by malo mať dieťa osvojené všetky hlásky slovenského jazyka okrem artikulačne náročných hlások (Č, Š, Ž; C, S, Z, L, R). Tieto „ťažké“ hlásky sa osvojujú individuálne, zvyčajne po 4. roku.

Žena, ktorá rozväzuje detské jazýčky

Ako sa dá zistiť, či má dieťa správnu výslovnosť?

– Logopéd počuje, či dieťa vyslovuje hlásky správne už pri bežnom rozhovore s dieťaťom. Existujú rôzne diagnostické nástroje, pri ktorých logopéd hodnotí nielen výslovnosť, ale i jazykové schopnosti (slovnú zásobu, dosiahnutú úroveň gramatiky, vetnú štruktúru, porozumenie reči a pod.). Hodnotenie reči dieťaťa sa robí hravou formou, pomenovaním obrázkov, prerozprávaním príbehu, manipuláciou s obrázkami, hračkami, teda prostredníctvom hry. Objektívne a komplexne dokáže zhodnotiť reč iba logopéd.

Kedy je potrebné zájsť za logopédom?

– Dieťa by pri vstupe do školy malo mať osvojenú správnu výslovnosť všetkých hlások. Ak dieťa v predškolskom veku isté hlásky nepoužíva, lebo ich ešte nevie vysloviť alebo ich konštantne zamieňa za iné hlásky, ktoré sú menej náročné na výslovnosť, je to prirodzený jav a dieťa si hlásky časom osvojí spontánne. Avšak ak dieťa, bez ohľadu na vek, hoci aj v troch rokoch, vyslovuje danú hlásku chybným spôsobom (napr. R tvorí v hrdle – ráčkuje, alebo pri sykavkách – C, S, Z, Č, Š, Ž a hláske L vybieha jazyk medzi zuby), je potrebné navštíviť logopéda ihneď, pretože, ak sa bude čakať, tento chybný mechanizmus tvorenia hlásky sa zafixuje a neskôr sa omnoho náročnejšie odstraňuje. Ak rodičia nie sú si istí, majú obavy o vývin reči svojho dieťaťa, je potrebné to konzultovať s logopédom. Nebojte sa včas navštíviť logopéda.

Rozcvičte deťom jazýček. Logopédia môže byť aj hravá.

Logopedička Martina Zubáková Peregrinová hovorí o stimulácii reči detí. Pomôcť môže pracovný zošit na rozcvičenie jazýčka a pexeso.

Vydané 7.1.2019 o 06:50
Zdroj: Foto: Silvia Litva Polák
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie