Rozhovor o homeschoolingu a rozvíjaní potenciálu u detí. A najväčších výzvach v súčasnom vzdelávaní. Špeciálna a montessori pedagogička, ktorá už roky úspešne vedie homeschoolingovú skupinu, prezradí ako prebieha vyučovanie v domácom prostredí, aké sú deti 21. storočia a čo ich vlastne učiť, keď sa svet tak rýchlo mení.

Ako sa z vás, špeciálnej pedagogičky, stala montessori pedagogička?

– Veľmi jednoducho. Montessori pedagogika ma veľmi zaujala tým, že je rešpektujúca voči potrebám aj možnostiam dieťaťa a je vhodná pre každé dieťa. Keď pracujete ako špeciálny pedagóg, tak vlastne hľadáte cesty, ako dieťaťu čo najlepšie a preňho čo najprijateľnejšie priblížiť tému alebo určitú zručnosť. Montessori metóda je takouto cestou.

V oblasti výchovy a vzdelávania pracujem 25 rokov. Po niekoľkých rokoch v štátnom zariadení som začala pracovať ako špeciálna pedagogička v medzinárodnej škole, čo mi otvorilo dvere k novým metódam a spôsobom práce s deťmi.

Prvýkrát som sa s Montessori pedagogikou stretla ešte ako študentka v USA. Bližšie som sa jej ale začala venovať až s príchodom môjho prvého dieťaťa. Veľmi ma oslovilo celostné vnímanie človeka a potreba rozvíjať ho na všetkých úrovniach.

Kognitívna oblasť je stále výrazne preferovaná, ale je to len jedna z oblastí osobnosti. Maria Montessori však pripisovala rovnakú dôležitosť aj rozvoju charakteru, vôle a sociálnych zručností. A keďže dieťa sa formuje v prostredí, v ktorom žije, musí toto prostredie zodpovedať jeho potrebám.

Nakoniec, v súčasnosti už mnohí odborníci zastávajú názor, že emocionálna inteligencia je kľúčová v mnohých oblastiach života každého človeka. Montessori to ale posúva ešte o úroveň vyššie, vedie dieťa k samostatnosti. Na prvý pohľad na tom nie je nič výnimočné. Avšak samostatnosť, ktorá sa u malých detí začína od seba obslužných činností, vedie do veľmi dôležitej fázy: rozvíja samostatné myslenie.

Vôľa, ktorá sa rozvíja práve v pripravenom a podnetnom prostredí, je podmienkou schopnosti sebakontroly dieťaťa. Všetky spomínané atribúty spolu formujú jedinca, ktorý sa vie samostatne rozhodnúť, konať a prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a konanie. Pričom jeho konanie je v súlade nielen s jeho vlastnými potrebami, ale zároveň aj s potrebami spoločnosti. A takýchto ľudí dnešná spoločnosť potrebuje ako soľ.

Zmenilo sa za tie roky vnímanie Montessori pedagogiky v našej spoločnosti?

– Pred 13 – 14 rokmi bola Montessori metóda na Slovensku pomerne neznámy pojem. To sa zásadne zmenilo. Rastie povedomie a pripravenosť mladých ľudí, ktorí si zakladajú rodiny a zároveň narastá počet detí, ktoré sa vymykajú štandardom a prinášajú so sebou rôznorodé inakosti. Vo vývine, prejavoch alebo potrebách.

Preto aj rodičia a profesionáli pracujúci s deťmi hľadajú spôsoby, ako porozumieť a priblížiť sa svetu týchto detí. Dnes, našťastie, už mnohým rodičom nestačí, aby sa dieťa len zaradilo do systému a nejako to prežilo. Stále viac ľudí hľadá spôsoby, ako deťom umožniť rozvinúť ich potenciál a prežívať spokojné a plnohodnotné detstvo.

Montessori metóda sa dostáva do popredia a je populárna. To je síce povzbudivé, ale zároveň s tým prichádza aj veľa povrchnosti a neporozumenia metódy. Veľa vecí, aktivít a postojov, ktoré sa dnes spájajú s menom alebo metódou Marie Montessori, v jej knihách nenájdete, alebo dokonca protirečia jej objavom a poznaniu.

Preto je dôležité chápať veci v kontexte, vracať sa k zdroju a overovať si informácie, ktoré sa k nám dostanú. Je to ako s ktoroukoľvek inou populárnou oblasťou.

Aké sú najväčšie výzvy v práci so školopovinnými deťmi v Montessori pedagogike? 

– Najväčšia výzva je asi nepodľahnúť tlaku spoločnosti. Tým všeobecným presvedčeniam, že súťaživosť je potrebná, že dospelý vie najlepšie čo, koľko a kedy treba učiť, že známky sú dobrý motivátor a pod.

Vedieť sa spoľahnúť na vnútornú motiváciu, neustále vnímať potreby dieťaťa, pripraviť aktivity, ktoré ho môžu posunúť ďalej a pritom nezabiť zvedavosť a radosť z objavovania, snažiť sa byť „neviditeľný“ a neprekážať, no zároveň byť oporou a pevným bodom v potrebných situáciách, to všetko si vyžaduje dobré pozorovacie schopnosti, ochotu sa stále učiť a zlepšovať a najmä veľa pokory.

Stretla som sa s názorom, že sa deti v súčasnosti učia pre spoločnosť, o ktorej netušíme, ako bude vyzerať a je potrebné k ich vzdelávaniu pristupovať úplne inak. K zmenám a pokroku ale predsa nedochádza až teraz.

– To je síce pravda, ale keď sa pozrieme, ako sa všetko mení v každej oblasti, tak oblasť, kde tie zmeny pociťujeme najpomalšie, je práve vzdelávanie detí. Postupne však prichádzame na to, že kľúčové v dnešnej dobe nie sú informácie a kognitívne funkcie, ale to, čo s tými informáciami dokážeme urobiť ďalej – tvorivosť a spolupráca sú kľúčové momenty vo vzdelávaní dnešnej generácie. A to sa v klasických školách stále neučí.

Z niekoľkých Montessori workshopov som nadobudla pocit, že Montessori pedagógovia nemusia mať potrebné vedomosti (alebo si to myslia) a stačí dieťa nasmerovať na zdroje informácií. 

– Pedagóg potrebuje byť informovaný a vedieť toho naozaj veľa. Ako inak by bol schopný pripraviť bohaté a podnetné aktivity pre deti, ktoré sa môžu do hĺbky venovať tomu, čo ich zaujíma. Záujem je to, čo rozvíjame u dieťaťa cez pripravené prostredie. A hĺbku záujmu si určí dieťa. Pokiaľ ale prostredie nie je podnetné, záujem dieťaťa sa nemusí prebudiť.

Zo strany pedagóga to znamená neustále učenie sa a pracovanie na sebe. Okrem toho, potrebujeme deťom poskytovať najmä reálne informácie, aby, to čo im prezentujeme, bolo prepojené s reálnym svetom a využitím.

Nie je preto výnimočné, že dieťa z Montessori prostredia sa vás opakovane pýta, ako to môže využiť v živote, na čo je to dobré. Rovnako ako si nepotrebuje ďalej cvičiť zručnosť, ktorú už zvládlo, len preto, že to od neho niekto očakáva.

To, že dieťaťu nedáme všetky odpovede na všetky jeho otázky, nie je preto, že sa nám to nechce učiť a študovať, ale preto, že pre dieťa je výhra, keď tie odpovede objaví ono. Živí to jeho pocit samostatnosti a chuť objavovať ďalej.

Okrem toho v školskom veku je potreba spolupráce jedna zo základných a vďaka vekovo zmiešaným skupinám sa deti učia aj od seba navzájom. To je veľmi dôležitá skúsenosť do života: viem, že môžem nejako prispieť.

Každý z nás vie niečo, čo môže naučiť niekoho iného a nemusíme vedieť všetko. Môžeme sa na niekoho obrátiť, keď to potrebujeme. A nemusí to nutne byť autorita. Pocit užitočnosti na jednej strane a pocit bezpečia, že vždy sa je na koho obrátiť, na druhej strane.

Veľmi často sa kritizuje zastaralý spôsob učenia memorovaním faktov. Nie je to však trochu aj o individualite konkrétneho žiaka – či sa informácie iba nabifľuje a vzápätí zabudne, alebo si ich zapamätaním aj trénuje pamäť a cibrí kognitívne zručnosti?

– Je to skôr o senzitívnych alebo vývinových obdobiach dieťaťa. Keď prichádza do školy, už má za sebou obdobie osvojovania si pojmov. Už potrebuje veci spájať, dávať do kontextu, chápať ich zmysel.

Memorovanie je často len uľahčenie si práce zo strany dospelých. Napríklad násobilka má v sebe jasnú logiku, postupnosť, má systém. Ten sa ale dieťaťunepredstavuje, pretože na to potrebujeme čas. A veľakrát, keď si to prechádzame s dospelými, tak zažívajú „AHA efekt“ a je im ľúto, že to celé roky nevnímali. A tých „AHA“ momentov je na stretnutiach s dospelými veľmi veľa.

Škoda, že si na to museli počkať tak dlho. Lebo na AHA momente by malo byť postavené vzdelávanie. Na ten moment, keď dieťa na niečom pracuje, že ani nedýcha a zrazu príde to rozžiarenie v očiach a široký úsmev s výkrikom, alebo len so spokojným zavrtením sa, či obiehaním ostatných, lebo to nevie vydržať, nechať si to pre seba a potrebuje sa o tú radosť s niekým podeliť.

Vediete homeschoolingovú skupinu, v ktorej sa deti učia prostredníctvom Montessori metódy. Ako prebieha školský deň v takejto skupine?

– Deti pracujú zväčša v dvoch trojhodinových pracovných cykloch (alebo od pol deviate do tretej), počas ktorých pracujú aj samostatne, aj v skupinke. Robia si prestávky podľa potreby, robia na projektoch, ktoré sa rozhodli realizovať, učia sa cudzie jazyky, varia, majstrujú, maľujú, tvoria…

Čím sú deti staršie, tým viac samostatnosti preberajú. Zväčša spolu tvoríme týždňové plány, aby sme mali istotu, že nezanedbáme určité oblasti. Miera hĺbky a času stráveného na určitej téme je však z veľkej časti určovaná samotným dieťaťom.

Keďže ale plán tvoríme spolu, deti zaň cítia oveľa väčšiu zodpovednosť, ako keby ho dostali určený. Deti si vedú denník (zápisník), ktorý slúži ako spätná väzba pre ne, aj pre mňa. O projekty sa vždy delia s ostatnými, vďaka čomu sa učia jeden od druhého navzájom a nadšenie je často chytľavé a to je veľmi pozitívne.

Ako vnímate celkový vývoj Montessori pedagogiky – predsa len ubehlo storočie od čias, kedy ju Maria Montessori zaviedla do praxe. Dokáže držať krok s moderným svetom?

– Na túto otázku dnes už existujú výsledky z mnohých dlhodobých výskumov, ktoré sa realizujú na významných univerzitách vo svete. Pracujú na nich neurológovia, psychológovia a iní odborníci a overujú mnohé objavy a tvrdenia Marie Montessori.

Ukazuje sa, že Mária Montessori neuveriteľne predbehla dobu tým, ako dokázala odpozorovať potreby detí v jednotlivých vývinových obdobiach, ale aj univerzálne ľudské tendencie. Zároveň dokázala v spolupráci s mnohými ďalšími odborníkmi tej doby vytvoriť také prostredie, v ktorom má šancu rozvinúť sa potenciál každého dieťaťa.

Okrem toho bola presvedčená, že život každého človeka má veľký zmysel, že každé dieťa v sebe ukrýva poklady, ktoré sa ale môžu rozvinúť len vhodným prístupom a vzdelaním. Keď sa však rozvinú, môžu pomôcť napredovaniu celej spoločnosti. V tom vidím jej najsilnejší odkaz.

Vydané 31.5.2018 o 07:20
Zdroj: foto archív L. Smičekovej
Diskusia je len pre prihlásených
0 komentárov
  Prihlásenie
  Na túto akciu sa musíte prihlásiť!
  Registrácia
  Zabudli ste heslo ?
  Do nasledujúceho formulára vyplňte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Inštrukcie o tom, ako obnoviť heslo, vám zašleme e-mailom.

  Zaregistrujte sa

  Objavte všetky dôležité informácie, novinky a dobré rady
  z oblasti rodičovstva v tej správnej sieti.
  Kliknite na kategóriu, ktorá vás najlepšie vystihuje:

  Môžete sa zaregistrovať aj bez zaradenia do kategórie tu.

  Plánujeme
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Pokúšame
  sa
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  tehotní
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Sme
  rodičia
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Zaregistrujte sa
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať 1 malé písmeno, 1 veľké písmeno a 1 číslicu
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Po prihlásení si môžete nastaviť, či sa vaše meno bude zobrazovať, alebo nie.
  Nick môže obsahovať písmená a-z, číslice 0-9, bodku a podtržník, dĺžka 6 - 15 znakov
  Registrácia pre firmy Nestagnujte na zadných stránkach vyhľadávačov, nenechávajte konkurencii svoje obchodné príležitosti. Na portáli DETI.SK Vás Vaša cieľová skupina skutočne nájde. Užívatelia portálu DETI.SK sú reálni klienti, ktorí hľadajú a kupujú všetko potrebné pre deti, rodinu a domácnosť.

  Vyplnením tohto formulára si vytvoríte prístupové konto. Po prihlásení môžete vložiť údaje o Vašej firme, ktoré na našom portáli zverejníme.
  Vaše meno a priezvisko nebude bez Vášho súhlasu zverejnené.
  Vaša e-mailová adresa nebude nikde zverejnená.
  Aspoň 8 znakov, musí obsahovať malé písmeno, veľké písmeno, aj číslicu.
  Napíšte to isté heslo ako v predošlom políčku
  Odhlásenie

  Skutočne odhlásiť?

  Áno Nie